Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowego Sklepu tanie-gratisy.pl

Z dnia 29 czerwca 2016 r.


§ 1.
1. Internetowy Sklep ofert (zwany dalej: Sklepem) jest Sklepem internetowym, którego operatorem jest RAFIX Rafał Romankiewicz z siedzibą ul.Piotra Skargi 36, 44-100 Gliwice, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL6312086316, numer Regon: 241972908.
2. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez RAFIX Rafał Romankiewicz., zwaną dalej Operatorem oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies. Korzystanie z usług Sklepu jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

4. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności i Plików Cookies (zwanej dalej: Polityką).

§ 2.
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Internetowy Sklep ofertowki.pl drogą elektroniczną;
2. Operator - RAFIX Rafał Romankiewicz z siedzibą ul.Piotra Skargi 36, 44-100 Gliwice właściciel Internetowego Sklepu tanie-gratisy.pl tel./fax _________, e-mail _________;
3. Usługi – świadczone na rzecz Klienta przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Internetowego Sklepu tanie-gratisy.pl Świadczenie usług obejmuje wykonanie na zamówienie określonych w ofercie produktów: projektu graficznego nadruku reklamowego, wykonanie na zamówienie określonych w ofercie produktów oraz ewentualną dostawę
4. Sklep – Internetowy Sklep tanie-gratisy.pl 
5. Konto Klienta – dostępne dla Klienta, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m.in. na modyfikację przetwarzania danych osobowych i innych danych, podglądu statusu zamówień, podglądu historii zamówień, możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych. Klienta w Internetowym Sklepie tanie-gratisy.pl
6. Polityka – Polityka Prywatności i Plików Cookies
7. Konsument – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
§ 3.
1. Operator jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep.
2. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Operatora w celach marketingowych i reklamy.
3. Klient może założyć Konto w Sklepie. Podczas rejestracji w Sklepie Klient podaje dane osobowe wypełniając dedykowany do tego celu formularz. Klient ustala hasło. Loginem jest adres poczty e-mail.
4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane do celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania. 
5 Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (URL)
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Sklepu,
d) innych informacji transmitowanych protokołem http.
6. Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. 
7. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Klientów Sklepu. Zbiór danych jest zarejestrowany u Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 
§ 4.
1. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
a) usługą płatną jest „zamów produkt” 
b) usługami bezpłatnymi są m .in. prowadzenie Konta w Sklepie, dostęp do określonych przez Operatora treści Sklepu. 
2. Usługa „zamów produkt” polega na:
a) sporządzeniu projektu graficznego nadruku reklamowego. Projekt jest dostarczany Klientowi drogą korespondencji elektronicznej.
b) wykonaniu określonego na odpowiednich podstronach Sklepu produktu. Produkt jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
§ 5.
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cennik i inne informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
§ 6.
1. Ceny usług są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Operator może dokonywać modyfikacji rodzaju dostępnych usług, cen usług, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany te nie mają wpływu na zawarte przed zmianą umowy z Klientem.
2. Podane w Sklepie ceny usług nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie _______.
3. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. 
4. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
5. Usługa może zostać opłacona:
a) za pomocą karty płatniczej,
b) za pomocą przelewu bankowego.

§ 7.
1. Osoba chcąca zawrzeć z Operatorem umowę o założenie Konta Klienta powinna dokonać rejestracji w Sklepie na odpowiedniej podstronie Sklepu. Rejestracja Klienta jest warunkiem uzyskania rabatów i kuponów promocyjnych w Sklepie.
2. Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przebieg procesu rejestracji:
a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną usługę należy na stronie „Rejestracja” wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę.
b) Dane wpisywane do formularza powinny dotyczyć Klienta, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane faktury” będą źródłem danych do wystawionej Klientowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia.
c) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych Sklepu.
d) na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w Sklepie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.
e) po zakończeniu procesu rejestracji Klient otrzymuje dostęp do swojego konta, gdzie może składać zamówienia.
f) Zamówienia zapisywane są na koncie Klienta oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do nich informacja określająca cenę, koszty wysyłki oraz koszty obsługi finansowej, termin realizacji oraz zasady wniesienia opłaty. Do informacji dołączona jest faktura proforma.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulaminu.
5. Klient ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a także w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Klientowi przysługuje prawo do ich skorygowania poprzez zakładkę „edycja profilu” i zapisanie danych.
6. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak żeby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
§ 8.
1. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta.
2. W celu zawarcia umowy z Operatorem Klient wybiera w Sklepie produkty poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych produktów, usunięcia znajdujących się tam produktów, a także rezygnacji z produktów.
3. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości produktów, jakie chce zamówić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
4. Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do składania zamówienia”.
5. W kolejnym formularzu należy podać dane dostawy, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
6. Wyświetlone w koszyku produkty wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Operatora ofertę zakupu tych produktów.
7. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien wybrać opcję „Zakupy bez zakładania konta” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. 
8. Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez wybranie opcji „Chcę przy okazji zakupu założyć konto” i wypełnienie formularza z miejscem na podanie hasła i danych osobowych. Formularz ten stanowi ofertę Operatora skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta lub wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki.
10. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Operatora, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Operatorem.
§ 10.
1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy produktów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy (w tym karta płatnicza) obsługiwany przez zewnętrzne kanały płatności, pobranie . Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, przesyłka kurierska. 
2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą produktów ponosi Klient, przy czym Operator może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Operator. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zamówienia produktów znajdujących się w koszyku.
3. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy produktów oraz ich kosztach są dostępne w zakładce „Płatności i dostawa”.
§ 11.
1. Do zamówienia dołączony jest dokument księgowy, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w trakcie składania zamówienia ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.
2. W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

§ 12.
1. Operator rozpocznie realizację zamówienia: 
-przy płatności szybkim przelewem internetowym po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
-w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży. 
2. Zamówienia będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
§ 13.
1. Po zalogowaniu się do Konta Klient ma możliwość:
a. śledzenia statusu zamówienia.
b. możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.
c. możliwość dodawania opinii o zakupionych towarach
2. W celu dodania opinii należy kliknąć w Koncie zakładkę „Recenzje”, a następnie wybrać produkt, który ma być recenzowany. Następnie należy wypełnić odpowiedni formularz i wpisać w odpowiednią rubrykę treść opinii oraz kliknąć przycisk „Dodaj opinię”. 
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje.
4. Kliknięcie przycisku „Dodaj opinię” powoduje przesłanie formularza do Sklepu. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Operatora. Operatora zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii w przypadku, gdyby naruszała postanowienie ustępu 3 powyżej.

§ 14.
1.Jeżeli Klient jest Konsumentem wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy usługi wykonania określonego produktu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: RAFIX Rafał Romankiewicz z siedzibą ul.Piotra Skargi 36, 44-100 Gliwice lub pocztą elektroniczną na adres __________
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na odpowiedniej podstronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 15.
1. Operator informuje, że ma obowiązek dostarczyć produkty wolne od wad.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: 
RAFIX Rafał Romankiewicz z siedzibą ul.Piotra Skargi 36, 44-100 Gliwice lub mailowo na następujący adres e-mail: _______.
3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sklep.

§ 16.
1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Klientem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.
2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:
1) konsumentów,
2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

§ 17.
1. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres: 
RAFIX Rafał Romankiewicz z siedzibą ul.Piotra Skargi 36, 44-100 Gliwice
lub e-mailem na adres __________. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sklep.

§ 18.
1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.
2. Sklep zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części Sklepu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Sklepie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 19.
1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
a) naruszenia przez Klienta postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) udostępnieniu hasła dostępu przez Klienta osobom trzecim.
2. W przypadku opisanym w ust. 1, przed wypowiedzeniem umowy Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.
3. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 20.
Ewentualne spory pomiędzy Operatorem a Klientem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Operatora. Spory z Klientem będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sądy powszechne według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

§ 21.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Sklepu i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy. Regulamin jest również dostępny w siedzibie Operatora.